Onrechtmatige overheidsdaad en schadevergoeding

Burgers en bedrijven kunnen schadevergoeding vragen bij de overheid wanneer zij schade lijden als gevolg van een besluit van de overheid. Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50) in werking getreden. De nieuwe regeling is in titel 8.4 Schadevergoeding (artikelen 8:88 Ė 8:95) opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met aanpassing van een aantal andere artikelen in de Awb. Hierdoor is een competentieverdeling tussen de bestuursrechter (o.a. belastingzaken, ambtenarenrecht en schadeverzoeken tot Ä 25.000) en de burgerlijke rechter gerealiseerd voor schadeverzoeken wegens onrechtmatige besluiten. Ook is het mogelijk geworden om in een zelfstandige verzoekschriftprocedure aan de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding te doen, los van de procedure tegen het schadeveroorzakend besluit. De vereisten aan het verzoekschrift staan vermeld in artikel 8:92 Awb. Het verzoekschrift kan worden ingediend na een beroepsprocedure tegen het schadeveroorzakende besluit, of na de bezwaarfase als de onrechtmatigheid van het besluit door het bestuursorgaan is erkend. Het verzoek om schadevergoeding kan ook worden gedaan tijdens de beroepsprocedure tegen het schadeveroorzakende besluit.


Procedure voeren

Wij houden ons veelvuldig bezig met het recht inzake de aansprakelijkheid van de overheid, waaronder de onrechtmatige overheidsdaad en nadeelcompensatie. Wij adviseren particulieren en ondernemingen en treden op in procedures voor de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Neemt u contact met ons op om uw situatie voor te leggen.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers