Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Hoogte salaris in 2020 voor een DGA?

Op grond van artikel 12a Wet LB 1964 wordt het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (houder van tenminste 5% van de aandelen, artikel 4.6 Wet IB 2001) indien hij tevens arbeid verricht voor de vennootschap, in 2020 vastgesteld op óf € 46.000, óf op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (maar tenminste het gebruikelijk loon), óf op het hoogste loon van overige werknemers die in dienst zijn bij een verbonden vennootschap. De loonkosten zijn aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting. De belanghebbende moet worden vergeleken met werknemers die hetzelfde werk qua aard, omvang en niveau verrichten bij een zelfde type werkgever. Pensioenrechten en onbelaste kostenvergoedingen worden niet meegewogen bij de vaststelling van het fiscale loon. Een eventuele inkomensbijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak behoort ook tot het gebruikelijk loon. Het 'echte' salaris kan hierdoor lager uitvallen. Zowel de belastingplichtige als de inspecteur kunnen in een voorkomend geval bewijzen wat het bedrag van het gebruikelijk loon moet zijn.

> Géén DGA salaris en tóch beschermd in privé? Kies de LTD by guarantee als rechtsvorm
> Twee vennoten? Overweeg de LLP als rechtsvorm. Fiscale voordelen en géén DGA salaris


Startfase of verlieslijdend: vermindering DGA salaris mogelijk

in de eerste drie jaren van de onderneming mag een lager loon mag worden vastgesteld, als de onderneming het normbedrag nog niet kan betalen. Het loon mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt. Ook als er sprake is van een verlieslijdende situatie en de continuïteit van de onderneming in gevaar komt mag het loon lager worden vastgesteld dan het normbedrag. Echter ook dan niet lager dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris