Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht

Waar is mijn vennootschap fiscaal gevestigd?

De woon- of vestigingsplaats van een vennootschap geeft aanleiding tot veel discussies met belastingautoriteiten. Door veel ondernemers wordt aangenomen dat een buitenlandse vennootschap fiscaal is gevestigd in het land waar zij werd opgericht en dat belastingheffing uitsluitend in dat land plaats zal vinden. Indien in dat land een lager belastingtarief geldt, zou dit tot belastingvoordeel leiden. De adviseur van de in Nederland woonachtige ondernemer kan er, om de ondernemer verder gerust te stellen, soms op aandringen om in het betreffende land ook een lokale bestuurder aan te stellen, of gaat nog een stap verder door voor te stellen aan die lokale bestuurder al dan niet vergaande bevoegdheden te verlenen. Door te kiezen voor een land met een laag tarief in bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting, zoals Cyprus of Ierland, zou aldus aanzienlijk fiscaal voordeel kunnen worden behaald. De heffing in de vennootschapsbelasting zou in bepaalde jurisdicties kunnen worden beperkt tot 10%, of zelfs tot nihil.


BEPS Actiepunt 7

Het fiscaal domicilie van een vennootschap, waar een vennootschap volgens Nederlands fiscaal recht is gevestigd, wordt door de Nederlandse Belastingdienst bepaald op basis van alle feiten en omstandigheden van het geval (artikel 4 AWR). Uit rechtspraak volgt dat in deze beoordeling in het algemeen beslissend is de vraag waar de vennootschap feitelijk geleid wordt. In het algemeen moet ervan worden uitgegaan dat de feitelijke leiding van een lichaam berust bij zijn bestuur. De vestigingsplaats komt overeen met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent. Indien aannemelijk is dat de werkelijke leiding wordt uitgeoefend door een ander dan het bestuur, kan er aanleiding zijn de plaats van waaruit die ander de leiding uitoefent, aan te merken als vestigingsplaats van het lichaam (HR 23 september 1992, nr. 27 293, BNB 1993/193). Dit kan betekenen dat een vennootschap die werd opgericht in land X, geacht kan worden (tevens) in Nederland fiscaal domicilie te hebben, ook al werd zij niet ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, heeft zij in Nederland geen kantoor geopend en werd in land X een formele bestuurder aangesteld die civielrechtelijk al dan niet over de nodige bevoegdheden beschikt. Bij de beoordeling komt het aan op de feiten. De focus ligt hierbij niet op het dagelijks bestuur, maar op het strategisch management ten aanzien van de ondernemingsactiviteiten en op de vraag wie werkelijk aan de touwtjes trekt en het beleid bepaalt van de onderneming, en waar dit plaatsvindt. De plaats waar bestuurdersvergaderingen feitelijk plaatsvinden is daarbij bijvoorbeeld een belangrijke omstandigheid, maar ook weer niet in alle gevallen doorslaggevend. Indien in een bepaald geval op één adres zeer veel vennootschappen zijn gevestigd, of één en dezelfde lokale bestuurder het bestuur voert over meerdere vennootschappen, kan de voor het fiscaal domicilie nodige substance geacht worden te ontbreken. Ook in verband met BEPS Actiepunt 7 (‘het voorkomen van de kunstmatige ontwijking van vaste inrichting status’) heeft substance als beginsel een belangrijke waarde gekregen.


Dubbele woonplaats

De in Nederland woonachtige ondernemer die gekozen heeft voor een buitenlandse bedrijfsvestiging in land X kan te maken krijgen met dubbele woonplaats van zijn vennootschap, indien zowel uit het recht in land X als uit Nederlands fiscaal recht volgt dat de vennootschap in het betreffende land fiscale woonplaats heeft. Indien tussen Nederland en land X met een low-tax regime van bijvoorbeeld 10% Vpb, een belastingverdrag bestaat, komt het vaak aan op een zogenaamde tie-breakerbepaling of woonplaatsontdubbelaar uit het verdrag. Bij de toepassing wordt in de meeste belastingverdragen waarbij Nederland partij is, wederom aangeknoopt bij de plaats van feitelijke leiding en volledige onderworpenheid aan belastingplicht in het andere land. Ook hierbij worden alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval in aanmerking genomen om te bepalen aan welk land heffing toekomt. De uitkomst kan betekenen dat de vennootschap werd opgericht in land X, maar in Nederland belasting moet afdragen.


Woonplaatsprocedures

Voor de bepaling van het fiscaal domicilie van de vennootschap moet in toenemende mate sprake zijn van substance en operational alignment. Het bepalen van de fiscale gevolgen komt vaak meer aan op de feiten en omstandigheden, dan op de juridische inrichting en documentatie. Heeft u een discussie met de Belastingdienst over de woon- of vestigingsplaats, neem dan contact met ons op.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding