Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Ondernemen met een Holding

Wie overweegt voor zijn onderneming een BV op te richten, doet er goed aan direct een (eenvoudige) holdingstructuur te overwegen, bestaande uit 2 vennootschappen. Aan de holdingstructuur kunnen organisatorische, bedrijfseconomische, fiscale, aansprakelijkheidsbeperkende of opvolgingsmotieven ten grondslag liggen. De jaarlijkse extra kosten zijn beperkt en de juridische en fiscale voordelen groot.Het is mogelijk in een later stadium alsnog te besluiten voor een holdingstructuur zonder fiscale gevolgen. Dit is echter bewerkelijker, duurder, en kan kort voor een bedrijfsoverdracht voor belangrijke complicaties zorgen:


Juridische voordelen

Een holdingstructuur is aanwezig wanneer een vennootschap (holding) aandelen houdt in een andere vennootschap (werkmaatschappij). De onderneming wordt uitgeoefend in de werkmaatschappij, waar ook het ondernemingsrisico wordt gedragen. Belangrijke activa, zoals pensioenrechten, intellectuele eigendomsrechten (IE), onroerende zaken, overtollige winstreserves, kunnen worden ondergebracht in de holding. Indien de werkmaatschappij in een verlieslijdende situatie geraakt, blijven deze activa beschermd. Schuldeisers kunnen zich in beginsel niet verhalen op het vermogen van de pure houdstervennootschap. Het aansprakelijke ondernemingsvermogen kan door de keuze voor de holdingstructuur aldus worden beperkt. Bij meer uitgebreide structuren geldt verder dat risico's die zijn verbonden aan verschillende bedrijfsactiviteiten onderling kunnen worden afgeschermd door deze in afzonderlijke vennootschappen onder te brengen. Hoewel de rechtspersonen organisatorisch en economisch verbonden zijn, is iedere rechtspersoon alleen voor haar eigen verplichtingen aansprakelijk. De ondergang van één onderdeel vormt geen bedreiging voor de voortgang van de andere activiteiten.


Fiscale voordelen

Voor de holdingstructuur kan een fiscale eenheid worden aangevraagd. In dat geval wordt belasting geheven alsof er slechts één belastingplichtige is. De belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. Meer dan één dochtermaatschappij kunnen van de fiscale eenheid deel uitmaken. Winsten en verliezen kunnen tussen de vennootschappen van de fiscale eenheid met elkaar binnensjaars worden verrekend.

Indien geen sprake is van een fiscale eenheid kan in de regel de deelnemingsvrijstelling worden toegepast. Dividenden kunnen in dat geval belastingvrij worden uitgekeerd aan de holding en bij verkoop van de dochtermaatschappij wordt de verkoopwinst niet belast. Hierdoor onstaat een liquiditeitsvoordeel dat kan worden aangewend voor nieuwe investeringen. Indien geen holdingstructuur bestaat, is de verkoopwinst direct onderworpen aan de aanmerkelijkbelangheffing van 25%.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen