Internationale Koopovereenkomst

Wij zijn met name betrokken bij de opstelling van internationale koopovereenkomsten. In beginsel zijn partijen vrij hieraan naar eigen inzicht vorm te geven. Het op de overeenkomst toepasselijke recht kan echter nadere voorwaarden stellen of bijvoorbeeld minimale eisen stellen aan de betalings- of leveringsvoorwaarden. In de praktijk zullen partijen bepaalde zaken nadrukkelijk willen vastleggen in de overeenkomst, zoals zoveel mogelijk specificaties van de producten, de prijs, leveringscondities (Incoterms 2000), plaatsen van in- en uitladen, inspecties van goederen, eigendomsvoorbehoud, betalingsvoorwaarden, verstrekking van documenten, aansprakelijkheid voor vertraging, klachttermijnen, geschillenbeslechting, rechts- en forumkeuze, force majeure, en de garanties.


Toepasselijkheid Weens Koopverdrag

Onze medewerkers kunnen u adviseren over de internationale koopovereenkomst, de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, de Incoterms 2000, het Weens Koopverdrag (CISG), verplichtingen van kopers en verkopers, en geschillenbeslechting in de internationale handel.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen