Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

In de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie wordt een ruime werking toegekend aan de figuur van grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen (GOO). Een rechtspersoon wordt daarbij omgezet in een rechtspersoon die wordt beheerst door het recht van een ander land, zonder dat zij ophoudt te bestaan. Op die wijze kan een vennootschap haar werkzaamheden verleggen naar een ander land zonder aan meerdere rechtsstelsels te zijn onderworpen. In het Cartesio-arrest (HvJ EU 16 december 2008, nr. C-210/06) geeft het Hof aan dat lidstaten een naar hun recht opgerichte vennootschap niet mogen beletten zich om te zetten in een vennootschap waarop het recht van een andere lidstaat van toepassing is (de zogenaamde outbound-omzetting of uitreis), onder voorwaarde dat het recht van de lidstaat van inreis dit toestaat en geen dwingende reden van algemeen belang aan de omzetting in de weg staat. De belangen van crediteuren, minderheidsaandeelhouders en werknemers dienen niet te worden aangetast door de omzetting.


VALE-arrest (HvJ EU 12 juli 2012, nr. 378/10)

In het VALE-arrest bepaalt het Hof dat ook de grensoverschrijdende inbound-omzetting of inreis dient te worden gefaciliteerd, mits er een regeling voor binnenlandse omzettingen bestaat en de omzetting gepaard gaat met de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit voor onbepaalde tijd in de vorm van een duurzame vestiging in de lidstaat van ontvangst. Dat houdt niet in dat die mogelijkheid in het recht van Europese lidstaten (reeds) bestaat. Een Europese Richtlijn ontbreekt vooralsnog. Ook in Nederland is dergelijke grensoverschrijdende omzetting nog niet wettelijk geregeld. Volgens het Hof moeten de bepalingen betreffende binnenlandse omzettingen met in achtneming van de verplichtingen uit hoofde van art. 49 en 54 VWEU (vrijheid van vestiging) worden toegepast. Daarmee lijkt zij analoge toepassing voor te schrijven. De notaris speelt bij de omzetting een centrale rol. Het ontbreken van een wettelijke regeling maakt die taak voor de notaris niet eenvoudig. Bij geval kan het om praktische redenen opportuun zijn te kiezen voor een grensoverschrijdende fusie, als daardoor hetzelfde resultaat bereikt kan worden, en waarvoor een geharmoniseerde regeling bestaat. Begin 2014 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel met betrekking tot grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen ter consultatie gelegd.

offerte_button_153_01

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap