Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Aandelenuitgifte

Het aandelenkapitaal van een BV of LTD is het bedrag waartegen een BV of LTD aandelen heeft uitgegeven of kan uitgeven.


Maatschappelijk en geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is het aandelenplafond, het maximum aantal aandelen dat volgens de statuten mag worden uitgegeven. Het geplaatst kapitaal is het daadwerkelijk uitgegeven kapitaal. Voor de LTD geldt voor het geplaatst aandelenkapitaal (issued share capital) geen wettelijk voorgeschreven minimum dat van het maatschappelijk kapitaal (authorised share capital) moet worden uitgegeven. Bij de oprichting kan dus volstaan worden met uitgifte van 1 of 2 aandelen. Dit laat toe dat bij toetreding van nieuwe aandeelhouders, eenvoudig nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven om de gewenste procentuele aandelenverhouding te bereiken. Het bij de oprichting reeds uitgeven van het volgens de statuten toegestane maximum aantal aandelen is weliswaar mogelijk, maar heeft als consequentie dat bij toetreding van nieuwe aandeelhouders, geen nieuwe aandelen meer kunnen worden uitgegeven, waardoor een aandelenoverdracht (van reeds uitgegeven of geplaatste aandelen) of statutenwijziging noodzakelijk is. Rechtshandelingen die bewerkelijker zijn en hogere kosten inhouden. Deze situatie geldt niet voor oprichtingen vanaf 1 oktober 2009. In de nieuwe Companies Act 2006 is het concept van het maatschappelijk kapitaal niet meer opgenomen. Vennootschappen die zijn opgericht na 1 oktober 2009 kennen geen statutair aandelenplafond meer in hun statuten. Ook voor de Flex-BV geldt vanaf 1 oktober 2012 dat een maatschappelijk kapitaal facultatief is geworden. Een reden om toch een maatschappelijk kapitaal op te nemen in de statuten is aanwezig als aandeelhouders de mogelijkheid tot uitgifte van aandelen door bestuurders willen maximeren.


Uitgifte van nieuwe aandelen in uw LTD

Wij kunnen voor u zowel een aandelenoverdracht als een uitgifte van nieuwe aandelen naar Engels recht verzorgen en hiertoe de documenten opstellen en deponeren. De voorgeschreven procedures voor een rechtsgeldige aandelenuitgifte zijn meer complex dan soms wordt aangenomen en juridisch advies is in iedere casus geboden. Verschillende uitkomsten zijn mogelijk afhankelijk van de vraag wanneer de vennootschap werd opgericht, de inhoud van de statuten, of aandelen al dan niet zijn volgestort, en de eventuele aanwezigheid van verschillende soorten aandelen. Bij de aandelenuitgifte en het opstellen van de nodige documenten zal door ons o.a. aandacht worden besteed aan de wettelijke en statutaire blokkeringsregeling die van toepassing kan zijn op de casuspositie, het maatschappelijk kapitaal (indien van toepassing), en de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de bestuurders.


Bestellen :

 
Aandelenuitgifte
299,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen