Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Ontbinding LTD of LLP

Oprichting en registratie van de LTD of LLP kan binnen enkele uren plaatsvinden. Het uitschrijven uit het handelsregister in Engeland kan 3 - 6 maanden in beslag nemen. Uitschrijving is in beginsel een administratieve procedure die kan worden ingezet door:

  • de Engelse kamer van koophandel (Companies House)
  • de ondernemer zelf

Ambtshalve uitschrijving door de Engelse kamer zal plaatsvinden indien de vennootschap niet binnen een redelijke termijn voldoet aan haar wettelijke verplichtingen zoals de indiening van het confirmation statement en accounts, en niet langer aan het economisch verkeer lijkt deel te nemen. Door het overschrijden van bepaalde termijnen kan het voorkomen dat aan de vennootschap bepaalde boetes in rekening worden gebracht waarvoor bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld. Liquidatie door de ondernemer zelf kan om die reden de voorkeur genieten. Neemt u contact met ons op voor informatie over ontbinding en eventuele vereffening bij beëindiging van de LTD of LLP. De beëindiging van het bestaan wordt namelijk beheerst door Engels recht. Voordat de definitieve uitschrijving wordt voltooid, wordt het voornemen daartoe gepubliceerd in de London Gazette. U kunt de ontbinding van een LTD of LLP hieronder online bestellen. Wij maken de nodige documenten op en verzorgen de uitschrijving uit het Engels handelsregister.


Voorwaarden en gevolgen ontbinding

De regels bij uitschrijving zijn strikt; de vennootschap mag in de 3 maanden voorafgaand aan de uitschrijving niet hebben deelgenomen aan het economisch verkeer of haar statutaire naam hebben gewijzigd, er mogen geen openstaande schulden of lopende rechtszaken zijn, werknemers, aandeelhouders, crediteuren moeten worden verwittigd binnen 7 dagen na de indiening van de aanvraag. Na publicatie in de Gazette krijgen belanghebbenden 3 maanden de tijd om zich tegen de aangekondigde uitschrijving te verzetten. In dat geval is verdere actie nodig waaraan kosten kunnen zijn verbonden. Indien zich nog activa in de vennootschap bevinden, nadat de aanvraag is gedaan, of na de ambtshalve uitschrijving door de Engelse kamer, worden deze 'bona vacantia'.


Uw vennootschap herstellen na ontbinding

De Companies Act 2006 voorziet met ingang van 1 oktober 2009 in een administratieve procedure tot restauratie van de inschrijving en biedt mogelijkheden onder bepaalde voorwaarden het bezit van activa te herkrijgen.


Bestellen :

 
Ontbinding LTD/LLP
199,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers