Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Aansprakelijkheid van bestuurders

Bestuurders van rechtspersonen (o.a. BV) en maten of vennoten in personenvennootschappen (Maatschap, VOF, CV) kunnen als derde aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de onderneming. Er kan sprake zijn van een algemene aansprakelijkheid voor alle belastingschulden, of een aansprakelijkheid voor specifieke belastingen zoals de loonbelasting en omzetbelasting. Om te voorkomen dat u als bestuurder in privť aansprakelijk wordt gesteld is het van belang dat u tijdig en schriftelijk meldt dat uw BV niet in staat is tot betaling van de loon- en/of omzetbelastingschuld. Indien u dit tijdig en correct meldt kunt u alleen nog aansprakelijk worden gesteld als sprake is van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. De aansprakelijkheid werkt terug tot drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van melding. Heeft de BV de betalingsonmacht niet tijdig en correct gemeld, dan wordt vermoed dat de niet-betaling aan de bestuurder(s) is te wijten. De bestuurder kan dat vermoeden pas weerleggen als hij bewezen heeft dat de niet-melding niet aan hem te wijten is.


Faillissementssituaties

In faillissementssituaties kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de boedel, indien zij hun taak onbehoorlijk hebben vervuld en dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het verwaarlozen van de administratie en/of deponering van de jaarrekeningen geldt als onbehoorlijke taakvervulling en leidt tot een vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder moet dan bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij beschikken over bijzondere expertise op het gebied van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en kunnen een onafhankelijk oordeel geven over de toepassing van het Nederlandse belastingrecht. Onze cliŽnten zijn belastingadviesorganisaties, bestuurders van familiebedrijven, en bestuurders van grote ondernemingen. Wij kunnen u helpen bij het:

  • inschatten van risicoís in kwesties met een substantieel belang;
  • bepalen strategie om fiscale risicoís te beperken of te elimineren;
  • beoordelen juistheid van standpunten Belastingdienst;
  • inventariseren van argumenten voor een fiscale procedure;
  • inschatten proceskansen en Ėrisicoís;
  • voeren van de fiscale procedures (bezwaar, (hoger) beroep, cassatie).

Neemt contact met ons op om uw situatie vrijblijvend aan ons voor te leggen (tel. +31 10 800 2093).

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.