Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Fiscale Vaststellingsovereenkomst

De belastinginspecteur en de belastingplichtige kunnen in het kader van een op te leggen aanslag verschillen van mening over de feiten of de toepassing van het recht. Om een geschil te voorkomen dan wel te beëindigen kunnen partijen besluiten een vaststellingsovereenkomst af te sluiten.

De vaststellingsovereenkomst heeft dispositieve werking. Partijen moeten de rechtstoestand tot stand brengen. Door de wederkerige overeenkomst wordt de vaststelling van de rechtspositie van partijen tot stand gebracht buiten de rechter om. De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst in de zin van artikel 7:900 e.v. BW en moet gebaseerd zijn op een (subjectieve) onzekerheid of een geschil. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de feiten en over de toepassing van het recht in het kader van de belastingheffing, fiscale boetes en de invordering. Op de overeenkomst zijn zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke regels (rechtstreeks) van toepassing, uit het Burgerlijk Wetboek, de Awb, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en besluiten van de Staatssecretaris.


Niet onaantastbaar

De vaststellingsovereenkomst is niet onaantastbaar en wordt zelf geregeld onderwerp van geschil. Daarbij gaat het vaak over de geldigheid van de overeenkomst, finale kwijting, vaststellingsovereenkomsten in strijd met dwingend recht (contra legem), en overeenkomsten waarbij sprake is van dwaling. Ook over de uitleg van de overeenkomst kan discussie zijn. Deze wordt uitgelegd overeenkomstig de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkanders verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Haviltex-maatstaf). In de regel staat de rechtsgang open bij de belastingrechter en beoordeelt deze of partijen in het kader van de aanslag aan de overeenkomst zijn gebonden. Wij kunnen u van dienst zijn bij het onderhandelen, beoordelen en procederen over vaststellingsovereenkomsten en bieden hiervoor ruime ervaring en expertise op het gebied van zowel het contractenrecht als het belastingrecht.

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms