Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Aandelenoverdracht in een LTD: naar Engels recht

Voor een rechtsgeldige aandelenoverdracht in een LTD (lees ook over aandelenuitgifte) moet een wettelijke procedure worden gevolgd naar Engels recht, dat de interne structuur van de LTD beheerst. U kunt dit hieronder online bestellen.

  1. Statuten van de vennootschap en eventueel aanwezige aandeelhoudersovereenkomsten dienen te worden onderzocht op de formele vereisten die van toepassing zijn voor de overdracht van de aandelen in een bepaald geval. Het kan voorkomen dat een blokkeringsregeling geldt en aandelen eerst aan de mede-aandeelhouders moeten worden aangeboden, of dat mede-aandeelhouders voor de overdracht hun toestemming moeten verlenen. De aandelenoverdracht moet voldoen aan de Stock Transfer Act 1963 en de bijzondere voorwaarden van de statuten. Die voorwaarden kunnen door de overige aandeelhouders zonodig buiten toepassing worden verklaard door het aannemen van een Besluit voorafgaand aan de overdracht. Indien de overdracht plaatsvindt in strijd met de statuten of aandeelhoudersovereenkomst kan dit gevolgen hebben voor de rechtskracht van de aandelenoverdracht en tot aansprakelijkheid van betrokkenen leiden.

  2. De overdragende aandeelhouder ondertekent een aandelenoverdrachtsformulier in de zin van de Stock Transfer Act 1963.

  3. Een overdrachtsbelasting, zogenaamde Stamp Duty (SD), dient te worden betaald aan HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), tenzij een vrijstelling geldt in de zin van Stock Transfer Act 1963. Zogenaamde Stamp Duty dient binnen 30 dagen na de overdracht te worden afgedragen aan een Stamp Office.

  4. Het gecertificeerde aandelenoverdrachtsformulier wordt aan de vennootschap ter hand gesteld.

  5. De vennootschap dient na te gaan of de documenten aan de formele vereisten voldoen, of het aandelencertificaat samen met het overdrachtsformulier is verstrekt, of de toepasselijke Stamp Duty is betaald en of aandelen op naam van de verkrijgende aandeelhouder zijn gesteld.

  6. De vennootschap dient na te gaan of is gehandeld in overeenstemming met de statuten. De overdracht moet binnen 2 maanden nadat documenten ter hand zijn gesteld door de vennootschap worden goedgekeurd c.q. geregistreerd dan wel worden afgekeurd. In het laatste geval dient de vennootschap haar besluit te motiveren en de overdragende aandeelhouder hiervan in kennis te stellen. Op verzoek van de overdragende partij dient de vennootschap verdere informatie te verschaffen over de redenen van haar besluit, voorzover dit in redelijkheid van haar verlangd kan worden.

  7. Indien de overdracht wordt goedgekeurd, zal zij in het aandeelhoudersregister worden geregistreerd. Aan de verkrijgende aandeelhouder wordt een nieuw aandelencertificaat verstrekt binnen 2 maanden nadat documenten voor het eerst ter hand zijn gesteld. Indien door de overdragende aandeelhouder niet alle aandelen worden overgedragen, zal ook deze nieuwe aandelencertificaten ontvangen voor de aandelen die niet zijn overgedragen.

Wij kunnen de aandelenoverdracht in uw LTD uitvoeren in overeenstemming met de aanwezige statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, en toepasselijke wetgeving, en de nodige documenten voor u opmaken en deponeren. U kunt dit hieronder bestellen.


Bestellen :

 
Aandelenoverdracht LTD
395,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht