Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Vastgoed CV

De belegger in vastgoed kan ervoor kiezen direct te beleggen door zelf vastgoed aan te kopen, of met andere participanten deel te nemen in een vastgoedfonds. De belegger wordt hierdoor ontzorgd, kan met minder geld beleggen en zijn belegging beter spreiden.

Een Commanditaire Vennootschap (CV) is een populaire financierings- en beleggingsvorm bij het beleggen in een vastgoedfonds. In de CV wordt voor gezamenlijke rekening en risico belegd in commercieel vastgoed met als doel exploitatiewinst te realiseren. De winst wordt periodiek uitgekeerd aan de vennoten van de CV. Het rendement bestaat uit direct rendement, exploitatieresultaat, en indirect rendement, verkoopwinst of -verlies.


Commanditaire Vennootschap

De vastgoed CV is een overeenkomst tussen een beherend vennoot en commanditaire of stille vennoten. De beherend vennoot is de bestuurder van de CV, en de beleggers zijn de vermogensverschaffers die op basis van hun beleggingsinbreng toetreden als commanditaire vennoten, en vervolgens gerechtigd zijn tot hun evenredig deel van de jaarlijkse winst en het toekomstig liquidatievermogen van de CV. Zij zijn uitsluitend aansprakelijk tot het door hun ingebrachte vermogen en mogen niet namens de CV naar buiten optreden. De beherend vennoot is vaak een BV of stichting, de commanditaire vennoten kunnen privépersonen of rechtspersonen zijn. Omdat de CV geen rechtspersoon is wordt op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) doorgaans een stichting aangewezen die optreedt als bewaarder, juridisch eigenaar is van het vastgoed en toeziet op het ordelijk verloop van de geldstromen. Door verhuur en verkoop van vastgoedobjecten wordt rendement behaald.


Voordelen Vastgoed CV

Met het beleggen in een vastgoed CV kan een hoger rendement worden gerealiseerd dan bij beursgenoteerde vastgoedfondsen. Door te beleggen in een vastgoed CV wordt de belegger ontzorgd ten aanzien van o.m. de aan- en verkoop van het vastgoed, de verhuur, verzekering, onderhoud. Via de vastgoed CV kunnen beleggers met kleinere bedragen deelnemen en kan de investering beter gespreid worden over een grotere vastgoedportefeuille. Het rendement en het er mee gepaard gaande risico wordt in belangrijke mate bepaald door de fiscaliteit. Fiscaal levert de vastgoed CV een aantrekkelijke situatie op. De fiscale gevolgen van de door de vastgoed CV aan de belegger uitgegeven participatie in box 3 kunnen voor particuliere beleggers laag of nihil zijn. Beleggende rechtspersonen worden belast met vennootschapsbelasting.


Risico's Vastgoed CV?

Aan het beleggen in vastgoed zijn ook risico’s verbonden, zoals onderhoudsrisico, leegstandsrisico, verhandelbaarheids- of liquiditeitsrisico. Ook kunnen (fiscale) wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie ongunstige gevolgen hebben en het rendement beïnvloeden. Dit klemt temeer naarmate de looptijd langer is en er geen tussentijdse verhandeling van participaties mogelijk is. In de regel worden risico's beperkt tot de inleg door de commanditaire vennoten en zijn zij niet verplicht tot het aanvullen van exploitatieverliezen. De verwervingskosten van het vastgoed worden grotendeels gefinancierd met een hypothecaire geldlening waarbij alleen het vastgoed als zekerheid is afgegeven.


Vastgoed CV oprichten?

Wij kunnen u van dienst zijn bij het bepalen of een vastgoedfonds voor u een passende belegging is, bij de oprichting van de vastgoed CV, eventuele registratie AFM (artikel 2:66a Wft), en de opmaak van diverse documenten zoals:

  • CV overeenkomst
  • overeenkomst van beheer en bewaring
  • informatiememorandum of prospectus

Wij kunnen u adviseren over fiscale vraagstukken, duur (minimaal 5 jaar) en exit regeling, governance, het onderscheid tussen open en besloten CV, vragen over btw en overdrachtsbelasting, toezicht door de AFM, leverage bij financiering, en overige relevante onderwerpen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms