Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Holdingstructuur

Er is sprake van een holdingstructuur wanneer de DGA de aandelen houdt van houdster-BV, die op haar beurt de aandelen houdt in een of meerdere werkmaatschappijen. Aan de holdingstructuur kunnen organisatorische, bedrijfseconomische, fiscale, aansprakelijkheidsbeperkende of opvolgingsmotieven ten grondslag liggen. De jaarlijkse extra kosten zijn beperkt en de juridische en fiscale voordelen groot.Faciliteiten voor herstructurering

Het is mogelijk in een later stadium alsnog te besluiten voor een holdingstructuur zonder fiscale gevolgen. Dit is echter bewerkelijker, duurder, en kan kort voor een bedrijfsoverdracht voor belangrijke complicaties zorgen:


Juridische voordelen

De onderneming wordt uitgeoefend in de werkmaatschappij, waar ook het ondernemingsrisico wordt gedragen. Belangrijke activa, zoals pensioenrechten, intellectuele eigendomsrechten, een bedrijfspand, waardevolle bedrijfsmiddelen, kunnen worden ondergebracht in de holding. Het aansprakelijk vermogen van de werkmaatschappij kan worden beperkt door de resultaten structureel uit te keren aan de holdingvennootschap. Schuldeisers kunnen zich in beginsel niet verhalen op het vermogen van de pure houdstervennootschap. De holding kan de extra middelen aanwenden voor grotere investeringen in bijvoorbeeld een bedrijfspand of in beleggingen. Bij meer uitgebreide structuren geldt verder dat risico's die zijn verbonden aan verschillende bedrijfsactiviteiten onderling kunnen worden afgeschermd door deze in afzonderlijke vennootschappen onder te brengen. Hoewel de rechtspersonen organisatorisch en economisch verbonden zijn, is iedere rechtspersoon alleen voor haar eigen verplichtingen aansprakelijk. Een ander juridisch voordeel is de vereenvoudiging van de verkoop van een onderneming door de levering van aandelen in plaats van een verkoop door een activa-passiva transactie.


Fiscale voordelen

Voor de holdingstructuur kan een fiscale eenheid worden aangevraagd. In dat geval wordt belasting geheven alsof er slechts één belastingplichtige is. De belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. Meer dan één dochtermaatschappij kunnen van de fiscale eenheid deel uitmaken. Winsten en verliezen kunnen tussen de vennootschappen van de fiscale eenheid met elkaar binnensjaars worden verrekend.

Indien geen sprake is van een fiscale eenheid kan in de regel de deelnemingsvrijstelling worden toegepast. Dividenden kunnen in dat geval belastingvrij worden uitgekeerd aan de holding en bij verkoop van de dochtermaatschappij wordt de verkoopwinst niet belast. Hierdoor onstaat een liquiditeitsvoordeel dat kan worden aangewend voor nieuwe investeringen. Indien geen holdingstructuur bestaat, is de verkoopwinst direct onderworpen aan de aanmerkelijkbelangheffing van 25%. Bij een juiste structurering kan ook de heffing van overdrachtsbelasting worden voorkomen bij eigendom van bedrijfsvastgoed.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers