Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 kent in art. 15 e.v. een bijzondere regeling voor holdingstructuren, die verder wordt uitgewerkt in het Besluit Fiscale eenheid 2003. Indien tenminste 95% van het juridisch en economisch eigendom van de aandelen in een dochtermaatschappij in het bezit zijn van een moedermaatschappij, kan (indien tevens wordt voldaan aan een aantal overige voorwaarden) op verzoek en met instemming van de inspecteur de belasting worden geheven alsof er maar één belastingplichtige is. Per 1 januari 2013 moet het aandelenbezit van de moedermaatschappij tevens tenminste 95% van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij vertegenwoordigen. Er wordt bij een fiscale eenheid slechts één aanslag opgelegd, ten name van de moeder. De winst die door de dochter wordt behaald, wordt fiscaal aan de moeder toegerekend. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2014 bepaald dat een fiscale eenheid ook mogelijk moet zijn tussen een in Nederland gevestigde moeder- en kleindochtermaatschappij als de dochtermaatschappij ('tussenmaatschappij' die geen deel uitmaakt van de fiscale eenheid) niet in Nederland is gevestigd (EU/EER). Ook moet een fiscale eenheid gevormd kunnen worden tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met een in het buitenland (EU/EER) gevestigde moedermaatschappij ('topmaatschappij' die geen deel uitmaakt van de fiscale eenheid). Op dinsdag 29 november 2016 is het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid door de Eerste Kamer aangenomen. De wet voorziet in aanpassing van de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting aan de rechtspraak inzake de ‘Papillon’-fiscale eenheid.Voordelen en nadelen

De fiscale eenheids-regeling kan voor de ondernemer verschillende voordelen hebben:

  • verticale verrekening winsten en verliezen van alle tot de fiscale eenheid behorende maatschappijen (binnensjaars)
  • mogelijkheid fiscaal geruisloze reorganisaties binnen de fiscale eenheid
  • onderlinge vordering- en schuldverhoudingen fiscaal onzichtbaar
  • slechts één aangifte vennootschapsbelasting
  • geen winstneming op intercompany-transacties

Er kunnen ook nadelen optreden:

  • er kan maar één keer gebruik worden gemaakt van het 20%-tarief
  • voor de investeringsaftrek worden de investeringen van deelnemende vennootschappen bij elkaar opgeteld
  • alle vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de totale belastingschuld
  • mogelijk nadeel bij ontvoeging

De fiscale eenheid kan worden aangevraagd voor verschillende rechtsvormen zoals de BV en LTD, maar niet voor de open CV. Ook een in Nederland gevestigde vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap kan tot een Nederlandse fiscale eenheid worden gerekend.


Hof van Justitie EU 22 februari 2018

Renteaftrekbeperkingen in de Wet op de vennootschapsbelasting zijn volgens het fiscale eenheidsregime niet van toepassing op leningen tussen fiscale eenheidsvennootschappen. Zij zijn fiscaal non-existent. Grensoverschrijdende situaties worden daardoor nadeliger behandeld omdat het niet mogelijk is een fiscale eenheid te vormen met een vennootschap in het buitenland. Het Europese Hof van Justitie heeft dit op 22 februari 2018 in strijd geacht met het Europese Recht (C-398/16 en C-399/16). Door de staatssecretaris van Financiën reeds aangekondigde reparatiewetgeving zal waarschijnlijk met terugwerkende kracht tot en met 25 oktober 2017 in werking treden. Een aantal regelingen in de Wet op de Vennootschapsbelasting (o.a. de renteaftrekbeperkingen) zullen vanaf 25 oktober 2017 moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting