Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Vermogensrendementsheffing box 3 onhoudbaar

Op 24 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963) heeft de Hoge Raad in een massaalbezwaarprocedure geoordeeld dat de in het jaar 2017 ingegane wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, de zogenaamde spaartaks of vermogenstaks, op stelselniveau in strijd is met het in artikel 1 EP neergelegde recht op ongestoord genot van eigendom en het in artikel 14 EVRM neergelegde verbod op discriminatie.

De Hoge Raad biedt belastingplichtigen rechtsherstel door alleen het werkelijke rendement in de heffing te betrekken en op basis van het werkelijke inkomen uit sparen en beleggen de verschuldigde belasting te laten herberekenen. Het arrest is van belang voor de jaren vanaf 2017.


Huidig box 3 systeem

Vanaf 2017 wordt voor de heffing in box 3, afhankelijk van de omvang van het vermogen, verondersteld dat een deel van dat vermogen gespaard en een deel belegd wordt, de forfaitaire ‘vermogensmix’. Beleggingen worden daarbij geacht een hoger rendement op te leveren dan spaargeld. Met de keuze van belastingplichtigen of het werkelijke rendement wordt geen rekening gehouden. Dit heeft tot gevolg dat voor belastingplichtigen met relatief veel spaargeld wordt verondersteld dat zij een aanzienlijk hoger rendement behalen dan zij daadwerkelijk ontvangen. Wie een klein vermogen bezit, wordt geacht dat voor 2/3 gedeelte in spaargeld te beleggen en voor een derde in overig vermogen. Bij een groter vermogen (tweede schijf) veronderstelt de wet dat het spaardeel nog maar 21 procent uitmaakt, en in de derde schijf, bij een vermogen boven 1 miljoen euro, wordt verondersteld 0 procent spaargeld voor te komen.


Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad is van oordeel dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel in strijd is met fundamentele rechten uit het EVRM, door een relatief zware financiële last te verbinden aan de keuze om vermogen niet (risicovol) te beleggen. Ook is het discriminerend voor diegenen die met hun risicovolle beleggingen niet of minder succesvol waren relatief zwaar te belasten. De Hoge Raad verbindt hieraan het gevolg van rechtsherstel voor de belastingplichtige, door alleen het werkelijk rendement in de heffing te betrekken.


Vragen

De Hoge Raad licht niet toe hoe het werkelijk rendement moet worden berekend. Moeten bij die berekening vermogenswinsten worden meegeteld? Kan de box 3 heffing negatief worden? Hoe wordt omgegaan met kosten? Hoe het rendement op vastgoed berekenen? De staatssecretaris van Financiën zal hierover meer duidelijkheid moeten geven. Ook kunnen zich in een individuele zaak rechtsvragen voordoen die niet in de procedure massaal bezwaar aan de orde zijn gesteld. De vraag of de box 3-heffing voor een belastingplichtige een buitensporige last oplevert, kan alleen op individueel niveau beantwoord worden in een individuele bezwaarprocedure. De financiële situatie van de individuele belastingplichtige moet bij die beoordeling in ogenschouw worden genomen.


Wat als u (nog) geen bezwaar heeft gemaakt?

Staatssecretaris Marnix van Rij voor Fiscaliteit en Belastingdienst heeft inmiddels de mogelijkheid aangekondigd van een nieuwe massaalbezwaarprocedure tegen de oude vermogenstaks. Dit wordt begin 2023 verwacht. De verwachtingen van de nieuwe procedure massaal bezwaar dienen naar onze mening niet te hooggespannen te zijn.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht