x Boeteprocedures
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Vergrijpboete ontvangen?

Belastingaanslagen kunnen hoge boetes met zich meebrengen (artikel 67a AWR e.v.). Verzuimboetes voor het niet of ontijdig indienen van de aangifte, of betalen van de belasting, zijn gemaximeerd tot € 5.514. Vergrijpboetes omdat de Belastingdienst stelt dat u opzettelijk uw aangifte niet of te laat heeft ingediend, door uw toedoen grof schuldig of opzettelijk de aanslag te laag is vastgesteld of dat u grof schuldig of opzettelijk de fiscus te weinig, geen dan wel te laat uw belasting heeft betaald, kunnen echter oplopen tot 100%-300% van het nagevorderde of geheven bedrag. Hiermee zijn dus aanzienlijke belangen gemoeid. De indeling in boetepercentages is grof en laat een groot speelveld voor onduidelijkheid en uitleg in verband met de open normen en grote beleidsruimte in het fiscale sanctierecht. In de praktijk zien we dat de onduidelijke situatie wordt opgelost met de leer van het pleitbare standpunt. Behalve de financiële gevolgen van de boete kan zij leiden tot indirecte imagoschade in de relatie tot toezichthouders en aandeelhouders van uw onderneming.


Zware bewijslast voor de inspecteur

In Nederland wordt jaarlijks voor 200 miljoen aan fiscale boeten opgelegd. Een boeteprocedure wordt doorgaans gelijktijdig met de bezwaar- of beroepsprocedure gevoerd, maar kent zijn eigen regels en is verwant met het strafrecht, onder meer ten aanzien van de bewijsvoering en de verwijtbaarheid. Diepgaande kennis van zowel het fiscale recht als het strafrecht is cruciaal voor een optimaal verweer in boeteprocedures. Hierbij spelen onder meer vraagstukken over opzet, grove schuld, motivering, verjaring, inzage, bepaling van de hoogte van de boete, pleitbaar standpunt, afwezigheid van alle schuld. Er zijn mogelijkheden tot verweer die in de praktijk vaak niet worden benut. Vaak stelt de Belastingdienst maar ook rechters dat het voldoende is dat de inspecteur de voor het opleggen van een boete vereiste feiten en omstandigheden aannemelijk maakt. Uit het arrest van de Hoge Raad van 8 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:526 blijkt echter weer eens dat op de inspecteur een zware bewijslast rust. Hij moet overtuigend aantonen (doen blijken) dat hij de vergrijpboete terecht heeft opgelegd. Bij twijfel moet aan de belastingplichtige het voordeel van de twijfel worden gegund. Veel boetes kunnen de toets van de Hoge Raad niet doorstaan. Neemt u contact op met onze boetespecialisten indien aan u een boete is opgelegd.


Deelnemersboetes

De mogelijkheden om een boete op te leggen zijn in de afgelopen jaren belangrijk uitgebreid. Er kan sprake zijn van verschillende deelnemingsvormen. Vergrijpboetes kunnen worden opgelegd aan medeplegers en feitelijk leidinggevers, maar ook aan doen plegers, uitlokkers of medeplichtigen. Adviseurs en accountants kunnen door hun werkzaamheden voor cliënten risico's lopen.

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting