Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Companies Act 2006: ingrijpende wetswijziging in Engeland

In Engeland is de afgelopen jaren nieuwe vennootschapsrechtelijke wetgeving ingevoerd. De Companies Act 2006 is een herziening van de oude Companies Act 1985 en de meest ingrijpende wijziging van het rechtspersonenrecht sinds 1948. De verantwoordelijkheden van bestuurders werden voor het eerst gecodificeerd. Doel van de wijzigingen is om de positie van Engeland als een van de populairste locaties in de wereld voor vennootschappen en internationale holdings opnieuw te bevestigen. De wetgeving werd aangenomen in 2006 en vanaf 2007 in stappen ingevoerd. Op 1 oktober 2009 zijn de laatste onderdelen van de wet van kracht geworden.


Vereenvoudiging regels en procedures

De vroegere Companies Act 1985 was primair ontworpen voor de grote NV's (PLC's). De nieuwe wetgeving, die uit 1300 artikelen en 16 Schedules bestaat, is ingegeven door een zogenaamde “Think small company first” benadering, en houdt een vereenvoudiging van bestaande regels en procedures in voor private companies:

  • Afschaffing van de verplichting om een company secretary aan te stellen met ingang van 6 April 2008. Ondernemers hebben nog wel de optie een secretary te benoemen
  • Uitbreiding elektronische communicatie bij rechtshandelingen en registraties
  • Verplichting om met ingang van 1 oktober 2008 tenminste 1 natuurlijk persoon aan te stellen als bestuurder
  • Bestuurders mogen vanaf 1 oktober 2009 een service-adres opgeven in plaats van hun privé-adres
  • De periode voor het indienen van accounts wordt verkort naar 9 maanden na afloop van het boekjaar
  • Vervanging van Table A door nieuwe Modelstatuten
  • Afschaffing van de verplichting een jaarlijkse algemene vergadering te houden
  • Afschaffing van de doelomschrijving in de oprichtingsakte (Memorandum of Association)
  • Afschaffing van het maatschappelijk aandelenkapitaal (aandelenplafond)
  • De handelsregistratie van een ambtshalve uitgeschreven vennootschap kan met ingang van 1 oktober 2009 via een administratieve procedure met terugwerkende kracht worden hersteld
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding