x Grensoverschrijdende fusie
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Grensoverschrijdende Fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer verdwijnende vennootschappen onder algemene titel over op een andere bestaande of bij de fusie op te richten verkrijgende vennootschap. De verdwijnende vennootschap houdt bij de fusie van rechtswege op te bestaan. Door de overdracht onder algemene titel gaan de rechten en verplichtingen geheel over op de verkrijgende vennootschap. Het voordeel is dat hiervoor geen medewerking van clientèle, leveranciers en anderen benodigd is. De verkrijgende vennootschap treedt juridisch in de plaats van de verdwijnende vennootschap. De overgang omvat alle materiële, immateriële, vaste, vlottende en financiële activa, en alle passiva, in de vorm van schulden, verplichtingen en voorzieningen. Contracten, zoals huur- en leaseovereenkomsten en arbeidscontracten, en vergunningen, vallen in beginsel onder de vermogensovergang. Indien de verkrijgende vennootschap bij de fusie wordt opgericht, vereist de wet ten minste twee verdwijnende vennootschappen. Met name bij reorganisaties binnen een groep wordt de juridische fusie vaak gebruikt. De fusie komt tot stand met ingang van de dag na het verlijden van de notariële akte. Sinds 15 juli 2008 voorziet de wet ook in een grensoverschrijdende fusie (cross-border merger). In onze praktijk behandelen wij met name deze soort fusies.


Verschillende verschijningsvormen

De grensoverschrijdende fusie kent verschillende verschijningsvormen die zich met name onderscheiden in de gevolgen voor de aandeelhouders:

  • Vennootschap A gaat op in vennootschap B
  • Vennootschap A en vennootschap B gaan op in de door hen nieuw opgerichte vennootschap C
  • Moeder-dochterfusie: dochtervennootschap A gaat op in moedervennootschap B
  • Omgekeerde moeder-dochterfusie: moedervennootschap B gaat op in dochtervennootschap A
  • Zusterfusie: dochtervennootschap A gaat op in zustervennootschap B
  • Driehoeksfusie: dochtervennootschap A gaat op in zustervennootschap B, waarbij de aandeelhouders van vennootschap A aandeelhouder worden van groepsvennootschap C
  • Groepsfusie: Tussen rechtspersonen van verschillende soort

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister