Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


SPF: Instrument voor vermogensbescherming

De Stichting Particulier Fonds (SPF) is een rechtspersoon die op 1 november 1998 werd geïntroduceerd en gebruikt wordt om vermogen te beheren en te beschermen, zoals aandelen, vastgoed, intellectueel eigendom e.d. Het vermogen is juridisch, maar niet fiscaal in verband met art. 2.14a Wet IB 2001 tenzij wordt geopteerd voor een winstbelasting van 10% op Curaçao, afgescheiden van het privé- of ondernemingsvermogen van de insteller van de SPF. Een curator of beslaglegger heeft geen claim op het ingebrachte vermogen. De SPF dient voor het verwezenlijken van de persoonlijke doelstellingen van de oprichters. Anders dan de Nederlandse stichting kent de SPF geen verbod op uitkeringen zonder ideëel of sociaal karakter (uitkeringsverbod). Ook niet na verplaatsing van het land van oprichting Curaçao, dat niet tot de EU behoort, naar Nederland, in verband met onze incorporatieleer. Om die reden wordt de SPF ook vaak in Nederland gebruikt en wordt dan vaak in vooroverleg met de fiscus afgestemd. De SPF kan in het Nederlandse handelsregister worden ingeschreven. Zij valt niet onder de verplichting van UBO-registratie. Uitkeringen kunnen worden gedaan aan de insteller, familieleden, en derden. Jaarstukken hoeven niet te worden gepubliceerd. De SPF wordt opgericht bij notariële akte en ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op Curaçao. De bestuurder kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.


Estate Planning

De SPF biedt belangrijke mogelijkheden voor Estate Planning, Asset Protection, en holdingactiviteiten, en wordt aangemerkt als belangrijk alternatief voor de Anglo-Amerikaanse Trust. In de SPF kan vermogen worden ingebracht en kunnen begunstigden worden aangewezen. De begunstiging vindt meestal plaats op grond van een onderhandse akte. Civielrechtelijk wordt het in de SPF ingebrachte vermogen beschouwd als vermogen van de rechtspersoon en aldus worden beschermd. De SPF kent een zeer grote vrijheid en flexibiliteit bij het opstellen van de statuten die o.m. in het Nederlands, Engels en Spaans kunnen worden opgesteld. In verband met APV-problematiek is structurering in verband met het beoogde gebruik van de SPF van belang. De SPF kent minimale eisen en een aantal belangrijke kenmerken:

 • de SPF mag geen onderneming voeren
 • holdingactiviteiten zijn toegestaan
 • beheren van effectenportefeuille is mogelijk
 • rechtspersoon met zelfstandige aansprakelijkheid
 • geen aandeelhouders of leden
 • geen uitkeringsverbod
 • geen publicatieverplichting
 • geen UBO-registratie
 • geen registratie van de insteller
 • vrijstelling van winstbelasting
 • vrijstelling van bronbelasting op uitkeringen
 • vrijstelling heffing op inbound royalty's
 • fiscale transparantie (tenzij geopteerd voor 10%-regime)


Voorbeelden van gebruik SPF:

 • Bescherming particulier of familievermogen (asset protection)
 • Vermogensanonimisering
 • Estate Planning
 • Privacystructuur in concurrentieverhoudingen
 • Holdingvennootschap
 • Houden van intellectueel eigendom
 • Investeringsmaatschappij
 • Beleggingsmaatschappij
 • Pensioenfonds
 • Deelnemen als commanditaire vennoot in CV

offerte_button_153_01


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Internationale zaken

Internationaal zaken doen en taxplanning


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen