Consequenties van de Brexit

Op 29 maart 2017 heeft Theresa May de schriftelijke kennisgeving overhandigd waarin zij de Europese Raad officieel informeert over het besluit van Groot-BrittanniŽ om de Europese Unie te verlaten. Uit artikel 50 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VEU) volgt dat de EU-verdragen twee jaar na de uittredingsnotificatie niet meer van toepassing zullen zijn op de uittredende Lidstaat, tenzij de Europese Raad met eenparigheid van stemmen besluit tot een verlenging. De gevolgen van de Brexit, het verlaten van de EU door het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van het referendum van 23 juni 2016, zijn vooralsnog moeilijk te voorspellen. Veel zal afhangen van de onderhandelingen, en hoe de nieuwe internationale betrekkingen tussen de EU en Groot-BrittanniŽ worden vormgegeven, al dan niet door een EER-achtige constructie of een handelsverdrag. Voor zover in verband met het principe van de vrijheid van vestiging geen nieuwe afspraken worden gemaakt, zou in Nederland de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (WFBV) opnieuw van toepassing kunnen worden op bijvoorbeeld vennootschappen opgericht naar het recht van Engeland. De erkenning van deze vennootschappen volgt reeds uit ons nationale recht (Nederlands IPR, Boek 10 BW). Daarnaast kunnen dwingende regels van het Nederlandse vennootschapsrecht toepasselijk worden. Om te kunnen worden gekwalificeerd als formeel buitenlandse vennootschap dient de vennootschap haar werkzaamheid nagenoeg geheel in Nederland te verrichten, dus bijvoorbeeld geen internationale onderneming te voeren, en geen werkelijke band te hebben met het Verenigd Koninkrijk.


Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen en de LLP

Of de WFBV ook van toepassing zal zijn voor de LLP is nog de vraag. Blijkens de Memorie van Toelichting (1994-1995, 24 139, nr. 3) ziet de WFBV alleen op vennootschappen die "met de BV kunnen worden gelijkgesteld". Zij geldt bijvoorbeeld niet voor buitenlandse verenigingen, stichtingen, e.d. Bij de inwerkingtreding van de WFBV bestond de LLP nog niet. De belangrijkste wijziging die de kwalificatie als formeel buitenlandse vennootschap met zich meebrengt, behalve de toepasselijkheid van de uitkeringstoets uit art. 2:216 BW die een rol zou kunnen spelen bij een faillissement van een LTD dat in Nederland wordt uitgesproken, is de toepasselijkheid van titel 9 van boek 2 BW. Bestuurders van een formeel buitenlandse vennootschap zullen jaarlijks een jaarrekening dienen op te maken die vergelijkbaar is met de jaarstukken van Nederlandse vennootschappen, en openbaar worden gemaakt door neerlegging bij het Handelsregister.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen