Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


LLP: optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep?

De LLP als rechtsvorm kent in Nederland een toenemend gebruik. Zij wordt gekozen door beroepsbeoefenaren zoals advocaten, accountants, en belastingadviseurs, en door bedrijfsbeoefenaren. De LLP komt dan ook tegemoet aan een behoefte in de markt sinds de intrekking van het wetsvoorstel voor de regeling van de personenvennootschap (titel 7.13 BW) op 15 december 2011. Inmiddels staat de modernisering van het personenvennootschapsrecht weer hoog op de wetgevingsagenda. In het op 21 februari 2019 gepubliceerde Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen blijven de vennoten in de Nederlandse personenvennootschap echter hoofdelijk aansprakelijk tegenover derden. De structurering van de LLP is cruciaal voor de fiscale kwalificatie en doelstellingen:

  • vergaande vrijheid van inrichting
  • géén toepasselijkheid gebruikelijkloonregeling (DGA loon)
  • géén loon- of vennootschapsbelasting
  • waarborgen continuïteit als rechtspersoon
  • fiscale transparantie (afhankelijk van structurering)
  • beperkte aansprakelijkheid


Aansprakelijkheid deelnemers in de Maatschap

De Maatschap is fiscaal transparant. Hiermee wordt bedoeld dat heffing van winstbelasting geschiedt op het niveau van de individuele vennoten (inkomstenbelasting) en niet op het niveau van de maatschap. Wie onderneemt met een maatschap geniet zo, als ondernemer in de Inkomstenbelasting een aantal fiscale voordelen:

  • Ondernemersaftrek (o.a. startersaftrek, zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek);
  • 14% MKB winstvrijstelling;
  • Oudedagsreserve.

Als groot nadeel wordt door de beroepsbeoefenaar in de maatschap ervaren de persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van de maatschap. Bij deelbare prestaties (bijvoorbeeld de betaling van een geldschuld) geldt dat de maten voor gelijke delen aansprakelijk zijn (art. 7A:1680 BW). Indien er echter sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht gesloten met de maatschap, dan is op grond van art. 7:407 lid 2 BW iedere maat die op het moment van het aanvaarden van de opdracht lid is van de maatschap, jegens de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk (HR 15 maart 2013, LJN BY7840). Deze aansprakelijkheid van de maat jegens een wederpartij - door een beroepsfout van één van de (andere) maten - blijft bestaan indien de maat uittreedt. Ook kunnen maten hoofdelijk worden aangesproken op grond van art. 7:404 BW indien een opdracht is verleend met het oog op een persoon. Krachtens artikel 33 Invorderingswet 1990 is iedere maat hoofdelijk aansprakelijk voor door de maatschap verschuldigde loon- of omzetbelasting. In de literatuur bestaat verder verdeeldheid over de vraag of een toetredende maat aansprakelijk is voor ten tijde van zijn toetreding reeds bestaande schulden van de maatschap (n.a.v. HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588, NJ 2015/241, Carlande). De deelnemer in een maatschap aanvaardt dus een groot risico op verhaal op het privévermogen.


LLP als alternatief voor de VOF, BV en Maatschap

Beroeps- en bedrijfsbeoefenaren kunnen hun privé-aansprakelijkheid nú beperken door te kiezen voor de LLP als rechtsvorm. De LLP combineert namelijk de voordelen van beperkte aansprakelijkheid en fiscale transparantie in één rechtsvorm. De rechtsvorm werd ingevoerd op 20 juli 2000 en wordt in Nederland volledig erkend. U kunt uw LLP hieronder zelf online oprichten (inclusief geregistreerd kantooradres UK). Alle nodige documenten bedoeld voor de registratie bij de KvK in uw regio zullen na de oprichting aan u worden verstrekt. De LLP is net als de BV een rechtspersoon. De participanten in de LLP zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming, de LLP is als rechtspersoon aansprakelijk. De LLP kent geen in aandelen verdeeld kapitaal en dient door tenminste 2 (natuurlijke of rechts-)personen te worden opgericht. De gebruikelijkloonregeling (DGA salaris) is niet van toepassing. De LLP is beschikbaar voor zowel beroeps- als bedrijfsbeoefenaren. Door de in Nederland erkende fiscale transparantie van de LLP (afhankelijk van structurering) worden winsten in beginsel toegerekend aan de participanten en rechtstreeks bij hen belast in de (Nederlandse) inkomstenbelasting. Beroepsbeoefenaren maken als ondernemer (op grond van art. 3.5 Wet IB 2001) tevens aanspraak op ondernemersfaciliteiten. De LLP is daarom bij uitstek geschikt voor advocaten, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren, medisch specialisten, tandartsen, organisatieadviseurs, architecten. Participanten die geen beroepsbeoefenaren zijn, worden in de inkomstenbelasting betrokken als resultaatgenieter (geen recht op ondernemersvrijstellingen). Wel genieten zij de beperking van hun aansprakelijkheid.


Aansprakelijkheid deelnemers in de LLP

De LLP is een corporatie in de zin van art. 10:118 BW die wordt beheerst door het recht van de Staat naar welks recht zij is opgericht (incorporatiestelsel). Ook de aansprakelijkheid van de participanten wordt beheerst door Engels recht. De hoofdregel dat participanten niet aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap volgt uit het feit dat de LLP een los van de participanten bestaande rechtspersoon is waarmee een derde partij overeenkomsten aangaat. Wanneer de participant de opdracht niet naar behoren vervult, wordt de wanprestatie toegerekend aan de LLP als formele contractspartij. Ook (beroeps)fouten van andere participanten kunnen niet aan een participant worden toegerekend, zoals dat zich kan voordoen bij een Maatschap. Aansprakelijkheid van participanten kan wel aan de orde zijn indien zij zich naast de LLP vrijwillig persoonlijk verbinden met betrekking tot een specifieke overeenkomst. Daarnaast blijven participanten aansprakelijk voor een eigen onrechtmatige daad (te beperken door contractuele exoneratie en (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering). Tenslotte kan aansprakelijkheid aan de orde zijn wanneer de LLP slechts één deelnemer kent, bij verschillende overtredingen van de Companies Act 2006, en in faillissementssituaties. Neemt u contact met ons op om uw situatie aan ons voor te leggen.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur